Prijímanie detí do MŠ

 

 

 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne (ak sa uvoľní miesto) alebo pre nasledujúci školský rok.

 

Prijímajú sa deti spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou

povinnou školskou dochádzkou. Môžu sa prijať aj deti nadané, deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami/mentálne, zmyslovo, telesne postihnuté, s narušenou komunikačnou

schopnosťou, s poruchami správania, s autizmom t. j. deti so zdravotným znevýhodnením:

1. Ak sú na to vytvorené podmienky - priestorové a personálne (adekvátna kvalifikovanosť učiteľov)

2. A ak by boli do MŠ umiestnené všetky deti psychicky a fyzicky zdravé, ktoré majú v MŠ evidovanú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie.


 
Deti sa príjmajú podľa " rajonizácie "

Dieťa možno prijať aj na čas adaptačného pobytu, počas ktorého zákonný zástupca privádza dieťa do

materskej školy na jednu až štyri hodiny denne. Pri zníženej adaptačnej schopnosti môže riaditeľka po

prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

 

 


meniny oslavuje: , zajtra má meniny:


Počasie Bratislava - Svieti.com


Nájdite nás na Facebooku