Aktuálne informácie

 

 

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava
Tel/fax:02/44 253 786, www.sibirska.sk, sibirska@sibirska.sk

 

 

Vážení rodičia,

 

                 v našej škole vnímame učenie ako spoznávanie sveta, v ktorom žijeme a budeme žiť. Vedieme deti k objavovaniu hodnôt, k pozitívnemu využívaniu svojich vlastností a k spravodlivému konaniu, ktoré je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Snažíme sa posilniť vzťahy medzi všetkými členmi školy vrátane rodičov a známych, aby sme vytvorili priateľské prostredie pre naše deti.
Pevné hodnoty našej školy vychádzajú z tradície a naši pedagógovia ich dokážu spájať so súčasnými trendmi.
Sme hrdí, že naša škola je tu už 56 rokov a stabilne dosahuje vynikajúce výsledky. Našou pýchou sú svojpomocne vybavené odborné učebne pre odovzdávanie vedomostí a skúseností. Deťom ponúkame pestrú škálu mimoškolských činností a športových aktivít.


1. Osobnostný rozvoj a výchova


• Tvorba projektov a prezentačné zručnosti,
• Osobnostný a sociálny rozvoj,
• Multikultúrna výchova,
• Ochrana života a zdravia,
• Environmentálna výchova,
• Výchova k zdravému životnému štýlu,
• Výchova k tolerancii a prevencia šikanovania,
• Dopravná výchova.

 

2. Cudzie jazyky


• Od prvého ročníka vyučovanie anglického jazyka,
• Ponuka vyučovania nemeckého jazyka od prvého ročníka,
• Od 7. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka,
• Vyučovanie čínskeho jazyka formou krúžku.

 

3. Informatizácia


• Využívanie informačno-komunikačných technológií,
• Dostupná internetová sieť v triedach a odborných učebniach,
• Vybavenie každej triedy dataprojektorom alebo interaktívnou tabuľou.

 

4. Krúžková činnosť


• Krúžky sa realizujú priamo v priestoroch školy,
• Pod vedením našich pedagógov a odborných trénerov ponúkame
15 krúžkov za vzdelávacie poukazy,
• Škola napomáha rodičom pri zabezpečení príchodu a odchodu na komerčné krúžky, ktoré sa konajú v priestoroch školy počas školského klubu detí.

 

5. Špeciálna starostlivosť o žiakov


• V škole pracuje školský špeciálny pedagóg,
• Pomoc s integrovanými žiakmi zabezpečuje aj asistent učiteľa.

 

6. Naše výsledky


V školskom roku 2015/2016 boli prijatí žiaci na stredné školy: 9.roč.: Gymnázium -4 žiaci, Stredné odborné školy s maturitou -7 žiakov, 8.roč.: Bilingválne gymnázium – 2 žiaci z ôsmeho ročníka a 5.roč.: osemročné gymnázium -11žiakov.


7. Úspechy v olympiádach, súťažiach 2015/2016


Matematická olympiáda – 3. miesto v okresnom kole Z5,
Pytagoriáda – 1. miesto v okresnom kole P5,
Biologická olympiáda- 4. miesto v okresnom kole,
Matematický klokan - 100 % úspešnosť – 3 žiaci,
Recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“ – Poézia: 2. miesto,
Próza: 3. miesto,
Spevácka súťaž „Slávik Slovenska“ – postup do vyššieho kola
„Novomestský škovránok“ - 1. miesto a 3. Miesto,
Okresné kolo v cezpoľnom behu na Kuchajde - 2. miesto, 2. miesto starší žiaci,
Okresné kolo v stolnom tenise – 4. miesto.

 

8. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava


Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je členom Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-8. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

 

9. Rada školy pri ZŠ s MŠ, Sibírska 39 v Bratislave


Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Je zriadená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z..

 

10. Exteriér školy


Škola je umiestnená mimo hlavnú komunikáciu ale s dobrým prístupom z rôznych miest Bratislavy a okolia. Má školský dvor s vybudovanou vonkajšou učebňou. Na športovanie využíva okrem svojich dvoch telocviční aj multifunkčné ihrisko nad školou.

 

11. Interiér školy


• Nové výškovo nastaviteľné lavice už takmer v každej triede,
• Odborné učebne chémie, biológie, fyziky, informatiky a jazyková učebňa, herňa,
• Samostatná školská jedáleň,
• Knižnica,
• Dve telocvične,
• Žiacka kuchynka.

 

12. Organizujeme


• Školy v prírode, lyžiarske výcviky, školské výlety , zahraničné aj domáce exkurzie,
• Karneval, športové popoludnia, vianočný bazár a pod.,
• Besedy, výchovné koncerty, návštevy kultúrnych podujatí a tematických výstav.
 

 

 


 

Prihlásenie