Výchova a vzdelávanie

 

Výchova a vzdelávanie

 

 

V tomto školskom roku bol pre materské školy vypracovaný štátny vzdelávací program „Dieťa a svet, “z ktorého vychádza náš školský vzdelávací program „Zelená deťom“.

 

Filozofia nášho programu vychádza z presvedčenia, že materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne a šťastne prežiť svoje detstvo.

 

Čo pre to robíme?

 

1. Vytvárame priaznivú sociálno-emocionálnu klímu, v ktorej dieťa získava pocit bezpečia a sebavedomia a má možnosť prejaviť svoju jedinečnosť a nezávislosť.

 

2. Uplatňovaním partnerského vzťahu a interakciou medzi učiteľkami a deťmi sme deťom nápomocní pri uplatňovaní si svojich práv. Učíme ich, ako sa nemajú dať zatlačiť silnejšími, ale zároveň aj neubližovať inému.

 

3. Zabezpečujeme pre deti podnetné prostredie, čím im umožňujeme skvalitňovať si svoje poznatky, postoje, zručnosti, hodnoty a kompetencie.


 

Pripravujeme tým deti na plnenie povinnej školskej dochádzky, ale aj do ďalšieho života.

 

Deti sú od nás dospelých v mnohých veciach závislé a často o nich musíme rozhodovať. Dôležité pri tom je, aby sme rešpektovali ich osobitosti, vôľu, názory a ich dôveru vo vlastné pocity. Len tak im skutočne pomôžeme.
 

Prihlásenie