Zameranie

Na rozvoj predčitateľskej a literárnej gramotnosti, na formovanie povedomia o zdravom životnom štýle a na dopravnú výchovu.

Prihlásenie