Práva a pov. rodičov

Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, 831 02 Bratislava
1/2

Rodič ( zákonný zástupca ) má právo:
 • na výber školy
 • na poskytnutie bezplatného vzdelávania
 • na vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie
 • na toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia, zázemia a prejavu
 • na slobodný prístup k informáciám o škole a o ich deťoch v škole
 • byť volený do Rady školy
 • iniciovať zmeny v činnosti školy
 • na odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa
 • na integrovanie svojho dieťaťa
 • na povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky
 • dostať k nahliadnutiu písomné práce svojho dieťaťa
 • zúčastniť sa vyučovania po dohode s riaditeľom školy alebo s vyučujúcim
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1.a 2.polroka do troch dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie
 • dať preskúmať súdom vydané konečné rozhodnutie
 • na riešenie podnetov, sťažností
 • na vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.


Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

___________________________________________________________________


Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, 831 02 Bratislava
           2/2


Povinnosti rodičov ( zákonných zástupcov )

 • Rodič ( zákonný zástupca ) je povinný:
 • prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať
 • to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
 • Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať pokutu až
 • 3 000 Sk.
 • Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
 • Ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predloží lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 hodín.
 • Ak rodič prihlási dieťa na dochádzku do školského klubu detí, dbať, aby pravidelne dochádzal a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
 • Rodič by mal vytvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy
 • Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
 • Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovského združenia.
 • Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Mgr.Milena Partelová
riaditeľka školy

Prihlásenie