Rodičovské združenie

 

Plánované termíny triednych aktívov/triednych rodičovských združení v školskom roku 2017/2018:


13.9.2017-triedne aktívy o 17:00 hod.


13.12.2017-konzultácie - začiatok podľa informácie triedneho učiteľa


14.3.2018-triedne aktívy o 18:00 hod. (po dohode prípadne o 17 hod.)


23.5.2018-konzultácie - začiatok podľa informácie triedneho učiteľa


Rodičovské združenie na báze dobrovoľnosti združuje rodičov žiakov ZŠ Sibírska 39 v Bratislave.V rámci svojich možností spolupracuje s vedením školy najmä pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri organizovaní záujmovej činnosti žiakov, pri zabezpečovaní podujatí školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc.


Naše RZ je od 11.9.2002 členom Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ), ktorá vznikla v roku 1991. Činnosť RZ sa riadi Stanovami SRRZ a platným Štatútom.


Kontakty:


SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou
Sibírska 1602/39, 831 02 Bratislava
IČO: 17319617 SID: 0303
e-mail: rodiciasibirska@gmail.com

Hlavným zdrojom príjmov RZ sú členské príspevky a prostriedky z asignovaných 2% dane z príjmu.
Výška členského príspevku na školský rok 2017/2018: 40 € / rodina
číslo účtu RZ: SK51 0900 0000 0001 7699 1784, Slovenská sporiteľňa a.s. (do poznámky platby je nutné uviesť meno a triedu všetkých Vašich detí, ktoré navštevujú ZŠ Sibírska)
Poukázanie asignovaných 2% dane z príjmu-informáciu nájdete na tejto webstránke v záložke Pre školu 2%.
Prehľad použitia príjmov RZ za roky 2015 a 2016, Výročná správa, Správa o činnosti a zápisnice zo stretnutí Rodičovskej rady sú zverejnené na tejto webstránke .
Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského združenia, je tvorená zástupcami jednotlivých tried. Každá trieda si volí jedného zástupcu, ktorý má v Rodičovskej rade jeden hlas.

 

Jednotlivé triedy v Rodičovskej rade v šk. roku 2017/2018 zastupujú:

 

1.A Linda Bukvayová                                             4.C Zuzana Olosová


1.B Jana Hindáková Sojková                              5.A Lýdia Knapová


2.B Petra Tatranová                                              5.B Zuzana Cvengrošová


2.C Linda Golejová                                               6.A Katarína Kyselová


3.A Juraj Marendiak                                              7.A Elena Berčeková


3.B Mária Kališová                                                 8.A Michal Marada


4.A Katarína Szárazová                                          9.A Mirko Bohuš

 

Predseda RZ-nie je zvolený
Podpredsedovia RZ-Mária Zezulová, Tomáš Nejedlý
Hospodár RZ-Zuzana Cvengrošová
revízna komisia RZ-Lýdia Knapová, Mária Kališová, Linda Golejová

 

Termíny stretnutí Rodičovskej rady v šk. roku 2017/2018:


19.9.2017 o 17:15 hod


13.11.2017 o 17:15 hod


22.1.2018 o 17:15 hod


19.3.2017 o 17:15 hod


28.5.2017 o 17:15 hod

Prihlásenie