Poplatky zákonných zástupcov

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

 


OZNAM


Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Nové Mesto schválilo na svojom zasadnutí dňa 13.10.2015 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 7/2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava -Nové Mesto, ktorým sa súčasne mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Nové mesto č. 07/2014 zo dňa 12.12.2014.
.

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie -> TU
 

Prihlásenie