Školský poriadok

Základná škola s materskou školou,
Sibírska 39, 831 02 Bratislava


Školský poriadok pre žiakov

Riaditeľstvo základnej školy vydáva tento školský poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo školského zákona č. 245/2008 Z. z. z 22.5.2008 a z vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 z 23. júna 2008 o základných školách.
Každý žiak má zabezpečené slobodné využívanie svojich práv. zároveň má však povinnosť riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto poriadku a to rovnako aj na školskom výlete, lyžiarskom a plaveckom výcvikovom kurze, v škole prírode a ostatných podujatiach organizovaných školou a aktuálnymi dodatkami.
Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak.
Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických a nepedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava Školský poriadok. Žiak sa tak správa aj mimo školy, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe.

 

I. Dochádzka žiaka do školy

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania.
2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre prihlásených žiakov je dochádzka do školského klubu detí, do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná.
3. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, veku primerane, čisto a bez výstredností.
4. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, alkohol, omamné
látky, drogy a iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ako i zamestnancov školy.
5. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy peňazí, šperky, MP3 prehrávače, mobilné telefóny, ďalšiu elektroniku a iné cenné predmety nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.
6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby.
7. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne ak lekár nariadi zákaz jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach alebo reprezentácii školy a vlasti.
8. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič alebo zákonný zástupca žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden a dva dni od triedneho učiteľa, na viac ako dva dni od riaditeľa školy.
9. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole oznamuje rodič alebo jeho zákonný zástupca bez zbytočného odkladu do 24 hodín osobne triednemu učiteľovi
alebo telefonicky na sekretariát riaditeľa.
10. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie vo forme hodnoverného dokladu podpísaného rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka, prípadne ošetrujúcim lekárom.

Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu od triedneho učiteľa alebo riaditeľovi podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy.
Škola sa riadi Zákonom č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa.
(Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky)
Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, ale najviac v trvaní 5 po sebe nasledujúcich dní, vyžaduje sa vždy lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole môže škola vyžadovať predkladať takéto doklady aj pri kratšej neprítomnosti žiaka v škole.
Pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.
Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa podľa ustanovenia § 3 ods. 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov obci.

 

II. Povinnosti žiaka po príchode do školy
1. Žiak prichádza do školy v čase od 7:40 hod. (žiak zapísaný do školského klubu detí
v čase od 6:30 do 7:30 hod.), v šatni sa vyzlečie, prezuje sa do zdravotne nezávadných prezuviek (nie tenisiek), uloží si v nej veci a najneskôr do 7:55 hod. zaujme svoje miesto v triede alebo v učebni pripravený na vyučovaciu hodinu. O 7:55 hod. sa brána školy uzamyká. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, prichádzajú do školy spravidla cez prestávky medzi vyučovacími hodinami aby nenarúšali výchovno-vzdelávací proces a nepohybovali sa po budove školy bez dozoru. Po prvej a druhej vyučovacej hodine budú žiaci vpustení službou na vrátnici, neskôr zamestnancom sekretariátu školy.
2. Na popoludňajšie vyučovanie prichádza žiak 5 minút pred jeho začiatkom. Na vyučujúceho čaká pred budovou školy alebo na mieste, ktoré určil učiteľ.
3. Na činnosti, ktoré organizuje škola sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy.
4. Neskorý príchod na vyučovanie musí ospravedlniť písomne zákonný zástupca žiaka u triedneho učiteľa.
 

III. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách
1. Na každú vyučovaciu hodinu prichádza žiak včas, pripravený a s potrebnými pomôckami. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku.
2. V prípade, ak si žiak opakovane bezdôvodne neprinesie pomôcky na vyučovanie,
môže mu byť uložené výchovné opatrenie, ktoré predchádza zníženiu stupňa zo správania.
3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, žiak vstane.
4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
6. Triedu, učebňu, telocvičňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
7.. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny.
8.. Na hodiny telesnej výchovy sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov vyučujúceho.
9. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť po dobu jedného týždňa alebo menej, prinesie vyučujúcemu ospravedlnenie od rodičov. Ak nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu telesnej výchovy predložiť potvrdenie od lekára.
10. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto, triedu a všetky spoločné priestory školy.
11. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadné spôsobené škody je povinný uhradiť rodič alebo zákonný zástupca nezodpovedného žiaka podľa rozsahu zavinenia.
12. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi, telocvičným náradím a zariadením môžu žiaci len so súhlasom učiteľa a v jeho prítomnosti.
 

IV. Správanie žiaka počas prestávok
1. Malé prestávky sú desaťminútové, po prvej vyučovacej hodine päťminútová. Po druhej vyučovacej hodine je pätnásťminútová desiatová prestávka a po tretej vyučovacej hodine veľká prestávka, ktorá trvá 20 minút.
2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu,  vykonanie osobnej hygieny, použitie WC.
3. Po pomôcky chodia počas prestávok len určení žiaci.
4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, pripravia si potrebné pomôcky a disciplinovane čakajú v triede na vyučujúceho, pod dozorom ktorého sa presunú do odbornej učebne alebo telocvične.
5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.
6. Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov školy alebo areálu školy. Tieto priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom ďalšej vyučovacej hodiny.
7. Žiak vystupuje vždy slušne voči dospelým osobám, voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy, ako i voči spolužiakom.
8. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom.

 

V. Odchod žiaka zo školy
1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
2. Po ukončení vyučovania si uprace priestor na lavici, v nej i pod ňou, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa sa presunie do šatne, kde sa prezuje, oblečie a opúšťa školskú budovu.
3. Po skončení vyučovania žiak odchádza domov alebo do školského klubu detí.
Zdržiavať sa v škole bez dozoru nie je dovolené.
4. Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni, si uloží veci pred jedálňou
a disciplinovane čaká na výdaj stravy. Do školskej jedálne vstupuje len žiak, ktorý
sa tu stravuje. V jedálni dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Po naobedovaní odchádza domov.
5. V šatniach po ukončení vyučovania si žiak nenecháva pomôcky ani iné osobné veci, len prezuvky.
6. Zo školského klubu detí môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka, v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi alebo zákonnému zástupcovi osobne.
7. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka. V ostatných prípadoch miesto rozchodu je vždy pred budovou školy.
8. Ak žiak odchádza z vyučovania skôr, môže tak urobiť cez prestávku, na základe písomnej požiadavky zákonného zástupcu, ktorú predloží vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi, ktorý ho odvedie do šatne a vypustí z budovy školy.
 

VI. Iné povinnosti žiaka

1. Všetky potvrdenia a iné písomnosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.
2. Ak žiak zistí stratu osobnej veci, okamžite to hlási triednemu učiteľovi alebo inému pedagogickému zamestnancovi školy.
3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky ) nože, hračky,, zbrane, zápalky, zapaľovače, chemikálie, lieky, výbušniny,...) a to i mimo nej.
4. Žiak do školy i na školské podujatia neprichádza pod vplyvom alkoholických nápojov a iných škodlivých látok a ani ich neprináša do školy. Žiakom sa zakazuje prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou aj veci a zvieratá, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov.
5. Ak žiak má vedomosť o porušovaní zákazov v bode 3) a 4) spolužiakom, upozorní ho a upovedomí vyučujúceho.
6. Mobilný telefón, MP3 prehrávač a ďalšiu elektroniku môže žiak použiť len vo výnimočných prípadoch. Pedagogický zamestnanec dovolí použitie telefónu len v prípade, keď žiak potrebuje nevyhnutne informovať zákonného zástupcu o svojom zdravotnom stave. Počas vyučovania, exkurzie alebo návštevy kultúrno-spoločenského podujatia je žiak povinný mať telefón vypnutý a odložený v taške. Ak žiak mobilný telefón nevypne a použije ho na vyučovacej hodine, pedagogický zamestnanec vyzve žiaka vypnúť a odložiť mobilný telefón. Po neuposlúchnutí vyučujúci mobilný telefón žiakovi odoberie, o priestupku urobí zápis do klasifikačného záznamu a informuje triedneho učiteľa. Mobilný telefón vráti žiakovi po skončení vyučovania. Pri opakovaní priestupku triedny učiteľ pozve do školy zákonného zástupcu žiaka na prejednanie priestupku a z pohovoru urobí písomný záznam, ktorý bude uložený v osobných spisoch žiaka. Priestupok môže byť potrestaný výchovným opatrením V prípade zistenia, že žiak na vyučovacej hodine urobil zvukový alebo video záznam, je žiak povinný tento záznam okamžite vymazať a vyučujúci urobí zápis do klasifikačného záznamu. Pri opakovaní priestupku alebo ak žiak zverejní audio alebo video nahrávku na verejnosti, bude mu navrhnutá znížená známka zo správania.
7. Žiak má zakázané pohybovať sa po budove školy v čiapke a cez hodinu žuť žuvačku.
8. Týždenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:
• pred vyučovaním pripravia kriedy a zotrú tabuľu
• na začiatku každej hodiny hlásia chýbajúcich žiakov
• cez prestávku čistia tabuľu, polievajú kvety
• po skončení vyučovania zotrú tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, skontrolujú čistotu v triede a uzatvoria okná.

Ochranné opatrenie

Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor ( § 58, ods. 3 školského zákona č. 245/2008 Z. z. )
 

VII. Práva žiaka


1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo sociálneho postavenia jeho rodiča, má právo:
• na bezplatné vzdelávanie
• prostredníctvom rodičov (po dohode s riaditeľstvom školy) vybrať si, na ktorej ZŠ bude plniť povinnú školskú dochádzku
• dostať základné učebnice
• získať základné vzdelanie poskytované základnou školou
• zvoliť si podľa podmienok školy cudzí jazyk, voliteľný predmet, náboženskú a etickú výchovu, nepovinné predmety
• dostať informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie od výchovného poradcu
• zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych, spoločenských a iných aktivít, ktoré organizuje škola
• využiť služby školskej jedálne
• byť zaradený do školského klubu detí na základe prihlášky
• na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní
• na dodržiavanie základných psychohygienických noriem
• kvalitnú výučbu vo všetkých predmetoch
• na komunikáciu v duchu zásad humanizácie a tolerancie
• vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
• byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia
• na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach
• prostredníctvom žiadosti rodičov požiadať o komisionálnu skúšku do troch dní od vydania vysvedčenia
• požiadať o vykonanie opravnej skúšky, ak je v 5. - 9. ročníku na konci druhého polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov
• podľa vlastného záujmu zapojiť sa do záujmovej činnosti, súťaží a športovej činnosti
• za prítomnosti pedagogického dozoru využívať priestory školy na mimoškolskú činnosť
• využívať pomôcky z kabinetov a zbierok
• na zabezpečenie úrazového poistenia a na sprostredkovanie poistenia vecí
• na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny a na ochranu svojich osobných údajov
• zúčastniť sa triednej samosprávy
• byť volený do školského parlamentu.
2. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a
zneužívania.

 

VIII. Starostlivosť o ochranu zdravia žiaka, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok, ako i na podujatiach organizovaných školou, chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Všetky podujatia organizované školou sú organizované s vopred informovaným súhlasom rodičov.
2. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípade zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazov.
3. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
4. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov a podľa potreby sa spíše Záznam o úraze.
5. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá vyučujúci v triede. Počas pobytu žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú za bezpečnosť dozor konajúci učitelia. Na škole sú zriadené dozory:
• ranný (pri šatniach),
• chodbový (cez prestávky),
• dozor cez veľkú prestávku,
• dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.
Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov.

IX. Výchovné opatrenia


Pochvaly a iné ocenenia
Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
Škola udeľuje:
•pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v klasifikačnom zázname
•pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
•pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy
•pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy
•diplom
•odmenu

Opatrenia na posilnenie disciplíny

Ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
•zápis do Poznámok k práci žiakov do klasifikačného záznamu
•zápis do žiackej knižky
•napomenutie od triedneho učiteľa
•pokarhanie od triedneho učiteľa
•pokarhanie od riaditeľa školy.

 

X. Účinnosť


Tento Vnútorný poriadok školy pre žiakov nadobúda platnosť dňa 1. 9. 2012.
Školský poriadok bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 31.8.2012


Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie