Zápis detí do prvých ročníkov

 

 

 

OZNÁMENIE

 

 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Sibírska 39
v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 

VYHLASUJE

 

zápis detí do prvých ročníkov základnej školy pre školský rok 2018/2019,
ktorý sa uskutoční:

 

v piatok 6. apríla 2018 od 14,00 hod. do 18,00 hod.
v sobotu 7. apríla 2018 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 


V súlade s § 19 a 20 zákona č.245/2008, Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a VZN mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.21/2008 sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia 6. rok veku a detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť ich na zápis do ZŠ podľa trvalého bydliska dieťaťa. V uvedených dňoch môžu dostať informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia 6. rok od 1.9. do 31.12. 2018, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľstvo školy.
Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a trestá sa podľa paragrafu 31 zákona o priestupkoch.

Deti sú zapisované do školy spravidla podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalé bydlisko. K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďalšie opatrenia napr. zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť alebo oslobodenie od dochádzky do školy.


Kontakty na školu:
ZŠ s MŠ, Sibírska 39 t. č.: 44253786 sibirska@sibirska.sk, partelova@sibirska.sk

 

 

 


Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

 

Prihlásenie