Na zápis si treba priniesť

Na zápis si treba priniesť

 

  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

Pri zápise je treba uviesť, či bude Vaše dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova.

 

Súčasne sa bude vypĺňať i záväzná prihláška do školského klubu detí.

 

Ak bude chcieť rodič požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, je poviný tak urobiť na základe písomnej žiadosti,

Prihlásenie