Zriaďovateľ

 

Zriaďovateľ: Mestská časť, Bratislava- Nové Mesto

Oficiálny názov:

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

Adresa:

Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko

Telefón:

02/49 253 111

Fax:

02/45 529 459

Oficiálna WWW URL:

http://www.banm.sk

Email:

banm@banm.sk

IČO:

00 603 317

DIČ:

2020887385

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. 1800347007/5600

Starosta MČ Bratislava - Nové Mesto:

Mgr. Rudolf Kusý

Prednosta miestneho úradu:

Ing. Mgr. Ľubomír Baník

Prihlásenie