Platby za stravné

Platby za stravné

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

                                           1. stupeň:   1, 09 €
                                           2. stupeň:   1, 16 €
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATERSKÁ ŠKOLA:

                                            desiata:     0, 30 €

                                            obed:          0, 72 €

                                            olovrant:    0, 25 €
                                          ---------------------------

                                            Spolu:         1, 27 €

 

 

 

 

U P O Z O R N E N I E !!!

  • Stravné sa platí do 25. mesiaca vopred, šeky dostávajú stravníci do tried 15. v mesiaci vopred na ďalší mesiac.
  • Stravovať sa môžu len stravníci, ktorí majú zaplatené obedy.
  • Nie je potrebné vhadzovať ústrižky a potvrdenia o zaplatení, z banky alebo pošty príde výpis.
  • Stravné je možné zaplatiť aj bezhotovostným prevodom:
  • č.ú.- 8423751005/5600, + meno stravníka.


 


 ved. šk.j. : Mária Šajgalíková

Prihlásenie