Podávanie žiadosti do MŠ

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava

 


Podávanie žiadostí do materskej školy

 


V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole a novely č.308/2009 Z.z. o materskej škole sa Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ k šk. r. 2018/19 prijímajú od 09.04.2018 do 20.04.2018 do elokovaných tried materských škôl na Pionierskej, Legerského a Šuňavcovej ul., Bratislava,podľa nasledujúcich kritérií:


Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré boli schválené na pedagogickej rade.

Pri zvýšenom záujme o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia deti, ktoré: 

1. dovŕšili tri roky k 31.8.2018;


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si rodič môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek materskej škole alebo na webovej stránke školy. V úvode sú uvedené všetky tri materské školy podľa ulíc. Môžete si vybrať jednu, nehodiacu MŠ prečiarknite, alebo uvediete poradie materských škôl, v akom máte záujem, aby sme zaradili Vaše dieťa podľa voľných miest. Stačí podať jednu žiadosť. Po jej vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa rodič žiadosť aj s jej kópiou odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Potvrdenie o prijatí žiadosti s dátumom a podpisom zamestnanca, ktorý žiadosť prijal, dostane rodič na kópii žiadosti.


Bratislava, 06.02.2018


  

Prihlásenie