Poplatky zákonných zástupcov

 

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
• aktuálna výška 60,00 € / na mesiac;
• zákonný zástupca ho môže uhradiť akýmkoľvek bezhotovostným spôsobom, doklad o jeho úhrade predloží triednej učiteľke;
• uhrádza sa do 10. dňa v mesiaci.

 

Príspevok na stravovanie:
• vydáva ho vedúca školskej jedálne;
• aktuálna výška príspevku je 1,27 €;
• uhrádza sa do 20. dňa v mesiaci na mesiac vopred;
• príspevok za dni nahlásenej neprítomnosti dieťaťa v materskej škole sa odpočíta v sume na nasledujúci mesiac.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Poplatky za MŠ -> TU

Zápisný lístok do ZŠS -> TU

Všeobecne záväzné nariadenie -> TU

Prihlásenie