PROFIL MATERSKEJ ŠKOLY

 

Naša materská škola - Slniečkovo je štvortriedna materská škola s celodennou prevádzkou. Výchovno-vzdelávacím jazykom je slovenský jazyk. Pri výchove a vzdelávaní detí v čo najväčšej miere podporujeme zdravý telesný, duševný a emocionálny rozvoj každého dieťaťa, ako aj spoluprácu školy a rodiny. Našim cieľom je, aby sa deti v materskej škole cítili príjemne, mali pocit bezpečia a priestor pre rozvíjanie svojej osobnosti. Náplň našej výchovnovzdelávacej práce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého máme vytvorený Školský vzdelávací program s názvom „Objavujeme svet“,

 

Počas roka organizujeme:
- Fašiangový karneval s vlastnoručne vyrobenými maskami;
- oboznamovanie so živými zvieratkami – poľnými, lesnými, vodnými a poníkmi;
- kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania;
- bábkové divadlo;
- pravidelné návštevy mestskej knižnice;
- Vláčik Blaváčik;
- ekovýchovné programy v spolupráci s organizáciami DAPHNE a Envirosvet;


Akcie spolu s rodičmi:
- Svetlonosov, vyrezávanie
- Vianočné radovánky
- Tvorivé dielne – Vianoce, Veľká noc, hračky
- Deň matiek
- Záhradná slávnosť
- Jesenná a jarná brigáda


Našim prvoradým cieľom je, aby deti boli plnohodnotne pripravené na povinnú školskú dochádzku. Našou snahou je, aby sa deti počas pobytu v materskej škole cítili šťastne a bezpečne.

Prihlásenie