MŠ Šuňavcová

 

 

 

  Prejdite na:   http://sibirska.edupage.org/

 

Materská škola

Šuňavcova 13
Bratislava
831 02

 
Tel. číslo: 02 / 44 25 26 23
E-mail: sunavcova@sibirska.sk

 

 Motto: Dnešný deň je pozoruhodný deň. Je tvoj. Včerajší deň ti vykĺzol z rúk, zajtrajší nemáš prisľúbený. Ale ten Dnešný deň je ten jediný, ktorým si môžeš byť istý. Môžeš ho naplniť čím chceš. Využi ho. Dnes môžeš niekomu urobiť radosť, môžeš niekomu pomôcť, možno ti večer niekto poďakuje, že si!


Dnešný deň je významný.


Je Tvoj!
 


Materská škola Šuňavcova je štvortriedna materská škola s celodennou prevádzkou. Zákonný zástupca dieťaťa si môže so zástupkyňou dohodnúť aj poldennú dochádzku dieťaťa.
Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský.

Každá trieda má svoju miestnosť na popoludňajší odpočinok a svoje hygienické zariadenie.


Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú kvalifikované učiteľky podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a školského vzdelávacieho programu.

Základom výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sú „Práva dieťaťa“:
• Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a poslania
• Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj
• Právo na meno a štátnu príslušnosť
• Právo na výživu, bývanie a zdravotné služby
• Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť
• Právo na vzdelanie a hru
• Právo na prednostnú ochranu a pomoc
• Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a zneužívaním
• Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva
 

Prihlásenie