Denný poriadok

Denný poriadok – rozpis denných činností

 

6.45 - otvorenie materskej školy
• schádzanie detí
• hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí
• individuálne a skupinové činnosti
• rozhovory, diskusie
• individuálne jazykové chvíľky
• pohybové a relaxačné cvičenia
• osobná hygiena

 

8.30 – 9.30 - desiata

 

9.30 – 11.30 - edukačné aktivity
• výtvarné
• hudobné
• hudobno-pohybové
• grafomotorické
• dramatické
• pobyt vonku
• osobná hygiena

 

11.30 – 12.30 - obed

 

12.30 – 14.00 – popoludňajší odpočinok
• prezliekanie
• osobná hygiena
• čítanie rozprávky
• odpočinok
• prezliekanie a osobná hygiena

 

14.00 – 15.00 - olovrant

 

15.00 – 17.00 - hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí z materskej školy
• opakovacie chvíľky
• frontálne, skupinové a individuálne
• jazykové chvíľky
• rozhovory
• hodnotenie dňa
 

Prihlásenie