Prevádzka Materskej školy

Prevádzka materskej školy

 

Prevádzka materskej školy je od 6.45 hod. do 17.00 hod.

 

Zo strany personálu je prevádzka dvojzmenná, t.z. v triede ju zabezpečujú dve učiteľky.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod, iný čas príchodu si dohodne s triednou učiteľkou. Po 8:00 hod. sa nahlasuje počet stravníkov do školskej jedálne.


Odhlásiť dieťa z pobytu v materskej škole na jeden deň resp. niekoľko dní môže zákonný zástupca telefonicky ráno do 8.00 hod., alebo písomne do zošita odhlasovania detí, ktorý je umiestnený v šatni deň vopred.

 

Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa od učiteľky v čase pred odpočinkom od 12:00 hod. do 12:30 hod., popoludní od 15:00 hod. do 17:00 hod. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.

 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy obmedzená podľa počtu prihlásených detí a strieda sa cyklicky v mesiacoch júl a august a prerušená na štyri týždne. Aktuálne informácie sú zverejnené na oznamoch spravidla dva mesiace vopred.

 

V čase ostatných školských prázdnin je prevádzka zabezpečená podľa počtu detí a spravidla prerušená v čase vianočných prázdnin.

 

Denný program


Denný program má časovo stanovené stravovanie detí, v jedálni sa striedajú dve a dve triedy:

• desiata  08:30 - 09:00 (09:00 - 09:30) hod.
• obed      11.30 - 12:00 (12:00 - 12:30) hod.
• olovrant 14.00 - 14:30 (14:30 - 15:00) hod.

 

Súčasťou denného programu sú organizačné formy:
• hry a hrové činnosti
• pohybové a relaxačné cvičenia
• pobyt vonku
• odpočinok
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie a stravovanie, pitný program, prezliekanie)

Súčasťou všetkých týchto organizačných foriem sú edukačné (vzdelávacie) aktivity.

Prihlásenie